Geen producten (0)

Deze webshop wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de inhoud van deze webshop kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken
worden ontleend.

Algemene voorwaarden

 Artikel 1 – Definities
In deze
voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in
de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer;
3.Overeenkomst op afstand: een
overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand;
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat
kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7.Dag:
kalenderdag;
8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met
betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Notenbar
D.Plat

Leyweg 595-Z

2545 GH Den Haag
Telefoonnummer:
070-3211222
E-mailadres: info@echtepindakaas.nl
KvK-nummer:
27146395
BTW-identificatienummer: NL 143637137.B01


Artikel
3 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
consument.


Artikel 4 - Het aanbod
1.Indien een aanbod
een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat
een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor
de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die
aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten
van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal
komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet
van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn
voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op
afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming
wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te
raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van
de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte
kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat
de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast
het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de
gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in
geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke
aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De
overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst
elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan
zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze
dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het
bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na
aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al
aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der
overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst
indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht
tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de
bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van
producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens
deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6b
- Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.Bij levering van
diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande
op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.Om gebruik te maken
van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7
- Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik
maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag
betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,
terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting
herroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een
herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden
uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:
a)die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;
b)die duidelijk
persoonlijk van aard zijn;
c)die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden;
d)die snel kunnen bederven of verouderen;
e)waarvan
de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
f)voor losse kranten en
tijdschriften;
g)voor audio- en video-opnamen en computersoftware
waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.Uitsluiting
van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding
te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van
de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)
betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De
prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden
de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
BTW‑tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen
binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:
a)deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)de consument de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of
diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 -
Conformiteit en Garantie
1.De ondernemer staat er voor in dat de
producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door de ondernemer, fabrikant
of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de
ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst
op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.De
ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de
consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Met
inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid
zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk
blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending
zijn voor rekening van de ondernemer.
6.Het risico van
beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.


Artikel 12 -
Duurtransacties
1.De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
2.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd
is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is
overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst
op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet
als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na
voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand
bedragen.


Artikel 13 - Betaling
1.Voor zover niet later
is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of
in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen
14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende
bescheiden.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in
algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50%
worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de
plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.In geval van wanbetaling
van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.
5.


Artikel 14
- Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende
bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de
uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer
ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.


Artikel 15 a – Product
bepaling
Onze producten worden voor verzending vers vervaardigd
waardoor kwaliteit gewaardborgd is. Wel is er de mogelijkheid dat
smaak afwijkend is buiten onze schuld om. Dit omdat wij werken met
natuurproducten. Klachten hierover kunt u per mail aan ons
melden.


Artikel 15 b – Kosten en levering
Kosten voor
de producten en de levering binnen nederland staan duidelijk
aangegeven binnen de online-shop. Bij onredelijke of verkeerd
berekende kosten nemen wij contact met u op over het verdere verloop
van de bestelling. Uiteraard zijn typefouten in prijs of product
voorbehouden. Mocht het voorkomen dat producten niet (meer) leverbaar
zijn dan nemen wij contact met u op.

Verzending zal
plaatsvinden in maximaal 3 werkdagen na het ontvangen van de gehele
betaling.
De levering binnen 4 werkdagen geld tot en met de
eerste leveringspoging van de pakketdienst.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest